Fastighetsvärdering

Croisette genomför oberoende fastighetsvärderingar av de flesta fastighetstyper, så som bostadshyreshus,  kontors-, handels-, industri- och samhällsfastigheter samt exploateringsmark och byggrätter. Våra uppdragsgivare är bland annat banker, kommuner och enskilda fastighetsägare.

 

Låt oss värdera dina fastigheter

Fastighetsvärdering

Vår goda marknadskännedom i regionen och bolagets samlade kompetens inom våra olika affärsområden möjliggör att vi kan leverera marknadsinformation i värderingar och analyser på ett kvalificerat och nyanserat vis. Detta för att underlätta uppdragsgivarens beslutsprocess.

 

Värderingsprocessen

Skärmbild 2021-09-09 141303-1

 

Visste du...

...att Croisette har ett flertal av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare. Samtliga värderingar genomförs och kvalitetssäkras alltid av en eller flera auktoriserade värderare. Vi utför även besparingsanalyser. Under de många timmar vi lägger på att samla på oss marknadsinformation stöter vi då och då på fastigheter eller bestånd där det finns ekonomisk potential som inte utnyttjas till fullo. Våra värderare och analytiker ser då över dina fastigheters intäkter och utgifter för att ta fram eventuella möjligheter till effektivisering.

 

Kontakta oss

 

Croisettes fastighetsvärderare

Har god erfarenhet av att arbeta i högt tempo och är vana vid agila arbetssätt som innebär att leverera hög kvalitet, även i projekt där resultat ska levereras med kort varsel. Croisette är en rådgivningsorienterad fastighetsvärderare och samarbetspartner som erbjuder att agera bollplank och erbjuder rådgivning för såväl frågeställningar gällande värderingsprocessens olika steg som analys av olika fastighetsekonomiskt relaterade beslut.

Vanliga frågor och svar om fastighetsvärdering

Kan du säga ungefär vad värdet blir per telefon?

Nej, tyvärr. Alla fastigheter har olika förutsättningar, vilket innebär att vi behöver veta en hel del om värderingsobjektet och även dess omgivning. Dessutom ska en värdering ofta användas som underlag till finansiering och då måste ett antal formkrav uppfyllas, vilket vanligtvis innebär att en besiktning av värderingsobjektet måste utföras.

Är ni godkända av bankerna?

Samtliga värderingar undertecknas av värderare som är auktoriserade genom Samhällsbyggarna. Det innebär att våra värderingar är godkända av de allra flesta banker.

Vilka typer av fastigheter värderar Croisette?

Vi kan hjälpa dig med värdering av de flesta typer av fastigheter, bland annat kan vi hjälpa dig med värdering av:

 • Hyreshus

 • Industrifastigheter

 • Kommersiella fastigheter (handel, kontor, m.m.)

 • Samhällsfastigheter

 • Hotell

 • Mark

 • Byggprojekt

 • Byggrätter

 • Specialfastigheter

I princip alla fastigheter förutom rena skogsfastigheter.

Hur går en värdering till?

I många fall kommer vi gärna ut och tittar på fastigheten vi ska värdera för att se i vilket skick fastigheten är och vilken standard lokalerna eller bostäderna har. Finns det inte möjlighet att besöka fastigheten kan vi ända utföra en värdering, en så kallad desktopvärdering/skrivbordsvärdering.

 

Utöver ett eventuellt besök på fastigheten behöver vi uppgifter från dig som uppdragsgivare, som exempelvis hyresintäkter, lokalytor och driftskostnader. Det är uppdragsgivarens ansvar att dessa är korrekta. Det är även av stor vikt att vi som värderare får tillgång till all relevant information, då vi till stor utsträckning värderar fastigheterna utifrån dess avkastningsförmåga och area.

 

Efter detta analyserar vi fastighetens marknadsförutsättningar och bedömer dess värde. Värdet bestäms dels genom att jämföra med försäljning av liknande objekt, dels genom en avkastningsberäkning.

Vilket underlag behövs för att genomföra en värdering?

Vanligtvis behöver vi information om följande:

 • Fastighetsbeteckning

 • Total lokal-/boyta

 • Hyresuppgifter (hyresintäkt, avtalslängd, ansvarsfördelning, m.m.)

 • Eventuella vakanta lokaler/bostäder

 • Historiska kostnader för drift och underhåll, gärna som sträcker sig några år tillbaka

 • Information kring nyligen genomförda och/eller planerade investeringar i värderingsobjektet

 • Eventuella utvecklingspotentialer, så som outnyttjad byggrätt

Hur lång tid tar en fastighetsvärdering?

En fastighetsvärdering tar ca. 3 – 10 arbetsdagar för ett relativt ”vanlig” fastighet, givet att vi har all nödvändig information. Skulle ni behöva värdering snabbt brukar vi kunna vara mycket snabba i leveransen. Den stora tidsboven är vanligtvis att vi inte har fått tillgång till all nödvändig information från fastigsägaren, alternativt att det är svårt att hitta en tid för besiktning av objektet.

Vad kostar en fastighetsvärdering?

I de flesta fallen utgår ett fast arvode för en värdering. Det fasta arvodet baseras på hur många fastigheter som ska värderas samt om en besiktning av fastigheten ska utföras eller ej. Vid värdering av ett större antal fastigheter är kostnaden per fastighet oftast betydligt lägre än för en enstaka fastighet, förutsatt att fastigheterna har liknande värderings- och marknadsförutsättningar.

Gör ni bokslutsvärderingar?

Croisette kan hjälpa er med att utföra bokslutsvärderingar av hela fastighetsbeståndet. Man ha lite olika upplägg för bokslutsvärderingar, beroende på hur ofta kunden är i behov av uppdatering. Kontakta oss och berätta hur just ditt fastighetsbestånd ser ut så kan vi ta fram förslag på ett effektivt upplägg.

Vad är ett värdeintyg och utför ni sådana?

Ett värdeintyg behövs vid ansökan om lagfart om den aktuella fastigheten saknar taxeringsvärde. Värderarna på Croisette kan hjälpa er att ta fram ett värdeintyg som uppfyller Inskrivningsmyndighetens krav.

Gör ni byggrättsvärdering?

Croisette utför värderingar av alla typer av exploateringsmark/byggrätter. Som stöd i dessa uppdrag har Croisette en gedigen databas med noterade byggrättsförsäljning. I materialet finns både lagfarna köp, markanvisningar som information kring specifika exploateringsförutsättningar för enskilda försäljningar. Databasen omfattar såväl byggrätter som råmark.

Vilka typer av analyser utför ni?

Våra analyser är utformade för att passa våra kunders krav. Det betyder att vi kan analysera specifika kommuner eller län. De kan också rikta in sig på specifika tillgångsklasser som social infrastruktur eller kontorsfastigheter. Klicka härför exempel på analyser som vi har publicerat.

Gör ni hyresbedömningar?

Vi kan hjälpa dig att bedöma hyror för alla praktiskt taget alla typer av lokaler och lägenheter. Vi samlar information från vårt affärsområde Leasing som upprätthåller en daglig kontakt med både hyresvärdar och hyresgäster och har en omfattande kunskap om aktuella marknadspriser för alla typer av utrymmen.

Vad är en besparingsanalys?

Under det stora antalet timmar spenderar vi på att samla in marknadsinformation som vi ibland stöter på fastigheter eller portföljer med en underutnyttjad ekonomisk potential. Dra nytta av de många framgångsrika partnerskap vi har; vi kan hjälpa dig även inom detta område.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!